COOLING TANKS
با توجه به حساسیت موجود در محصول نهایی که در واحدهای دامپروری تولید می گردد این موضوع اهمیت استفاده از آخرین سیستم های برودتی که امنیت غذایی و برای عموم فراهم سازد ضروری می دارد.

سه فاز

فرم هدر

فرم تماس

  • اطلاعات تماس

    021-56390639-50
    0912-0177678

    فرم مشاوره