10000 لیتر

کاوردار آرتمن - 20 اسب

بیتزر آلمان - 15 اسب

ورق استیل 304

پیلوپلیت با جوش سرد لیزری

نمایشگر دمای شیر