رکوردی

یکی از اساسی ترین گروه غذایی برای جامعه، شیر می باشد که با تمایل مردم به شهر نشینی و کم جمعیت شدن روستا ها، نسبت تقاضا، از تولید و عرضه بیشتر شده و با توجه به اینکه تولید وآماده سازی شیر به شیوه سنتی بسیار پر هزینه ، زمان بر و غیره بهداشتی می باشد استفاده از دستگاه های شیردوشی با تکنولوژی روز تاثیر بسزایی در به حداقل رساندن هزینه ها، مدیریت زمان، نیروی کار، سلامت دام، افزایش درآمد و کیفیت شیر به همراه دارد. در این راستا شرکت زرین دوش پارس دستگاه های شیردوشی متفاوتی متناسب با نیاز دامداران برای تحقق این هدف، تولید و عرضه کرده است.