کنترل والو

ICS 1

ثبات وکیوم بالا

آرام از نظر حرکت

دقت در فاز شیردوشی