سنسور قطع کن

Shut-Off

سیستم ثبت اختراع

عبور شیر بدون مانع با محفظه

گسترش مرکزی

سرعت شیردوشی

تعمیر و نگهداری آسان و تمیز کردن