جتر کشویی
Wash Jetter

اتصال سریع به خرچنگی روی پستان گاو

کاهش زمان شیردوشی

دارای سیستم کامفورت استارت comfort start